Intellektuella resultat

Avancerad

Partnerskapet genomför en kort avancerad granskning i varje partnerland rörande entreprenörskapsprogram som är utformade för unga. En gemensam rapport utvecklas, som integrerar alla huvudpunkter i all nationell god praxis i stödprogram för ungdomsentreprenörskap. Den här rapporten kommer att utgöra startpunkt för utvecklingen av följande intellektuella resultat.

O1. YEAP! Flexibel utbildning (Nivå 4)

Syftar till att utveckla och testa en flexibel utbildning som ger ungdomar individualiserad utbildning för att de potentiellt ska kunna bli entreprenörer eller egenföretagare.

Huvudidén är att stötta unga i deras alternativ i att ändra riktning eller till och med börja om på nytt. En flexibel och genomtränglig utbildning möjliggör för de unga att röra sig inom och tvärs över utbildning och arbete.

Nyckelmålen med “YEAP! Flexibel utbildning” är att:

 • Utveckla en gemensam konceptuell strategi som kan stötta utvecklingen av ungdomars entreprenörskapskompetens på europeisk nivå
 • Skapa en bro mellan utbildnings- och arbetsvärlden
 • Användas som en de facto-referens av framtida projekt och initiativ som syftar till att nära ungdomars lärande om entreprenörskap.

Den flexibla utbildningen riktar sig mot deltagare som ska nå nivå 4 i den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF) rörande kunskap, färdigheter och kompetens och rörande utveckling av kritiskt tänkande, problemlösning och teamworkfärdigheter som de behöver på arbetsplatsen.

O2. Ungdomsarbetarnas metodiska guide

Det här resultatet syftar till att utveckla en integrerad metodisk guide för ungdomsarbetarna, som kommer att hjälpa dem att använda YEAP! Flexibel utbildning som utvecklades under O1 för unga entreprenörer. Den kommer att utvecklas som en separat guide och sedan berikas med teoretiskt material, innehåll och metodiska strategier som ungdomsarbetarna kan använda sig av.

Den metodiska guiden kommer att anta en ‘workshopmetodik’ där utbildaren/ungdomsarbetaren tillhandahåller det mesta av den teoretiska bakgrunden genom lektioner, medan andra strategier antas för att underlätta lärande så som diskussion, gruppövningar, videofallstudier och analyser, empiriska övningar etc.

O3. Ungdomsarbetarens verktygslåda

Syftet med det här resultatet är att stärka ungdomsarbetarnas arbete och att professionalisera dem genom att förbättra deras kunskap och kompetens med hjälp av en speciellt framtagen verktygslåda.

Verktygslådan kommer att innehålla en omfattande uppsättning av läroverktyg och checklistor som utvecklats för att coacha entreprenörer och studerande och den kommer att:

 • Stötta individer och team i att lära sig viktiga färdigheter i att våga
 • Tillhandahålla en skalbar struktur för ‘intraprenörskap’, smarta workshoppar, för att stimulera innovation
 • Tillhandahålla en praktisk guide för att komplettera lektioner om entreprenörskap
 • Stötta teamen i att göra framsteg på egen hand mellan live-pilotsessioner
Som indikation kommer ungdomsarbetarens verktygslåda att omfatta följande:
 • En entreprenörsresa (interkulturella, globala och regionala perspektiv)
 • Scenarion från verkliga världen och fall med uppstartsföretag
 • Ämnesspecifika läroverktyg (t.ex. gruppövningar, rollspel, simulering, videor) som förklarar problem som entreprenörer bör ta itu med och hur de gör det
 • Mallar för att hålla presentationer, skriva en affärsplan, ekonomisk planering etc.

O4. Utvärderingsguide för affärsidéer

Syftet med utvärderingsguiden för affärsidéer är att:

 • Utveckla ett ramverk för att utvärdera affärsidéer för framtida unga företag
 • Testa detta ramverk i det specifika fallet för YEAP!-projektets ungdomsföretag och, på längre sikt, validera det
 • Använda utvärderingsguiden som ett övervakningsverktyg
Detta kommer att hjälpa unga entreprenörer att avgöra om de kan förvandla sina idéer till företag, bemyndiga dem i att tro på sig själva och möjligheten i deras affärsidéer och slutligen underbygga engagemang och hållbarhet.

O5. E-verktyg för ungdoms- och socialt entreprenörskap för en företagsuppstartsdatabas

Detta kommer att vara en databas som underlättar skapandet av affärsplaner, vilket låter var och en fylla i sina egna detaljer om sina företagsprojekt.

Mer specifikt kommer följande e-verktyg att utvecklas:

 • SWOT-analysverktyg. Detta kommer att hjälpa unga entreprenörer att forma sina affärsidéer då de kan identifiera sina styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
 • Verktyg för kassaflödesanalys. Detta hjälper deltagarna att i detalj beräkna förväntat kassainflöde och pengar som de lägger ut, som deras affärsidéer kommer att innebära.
Dessa verktyg avser att stötta de första stegen som är nödvändiga innan man utvecklar en affärsplan och kommer att hjälpa unga entreprenörer att på ett realistiskt sätt “utvärdera” möjligheterna i sina affärsidéer.