State of the art

Το εταιρικό σχήμα διεξάγει μια σύντομη αξιολόγηση (κατάσταση της τέχνης) σε κάθε χώρα εταίρο σχετικά με τα προγράμματα επιχειρηματικότητας που έχουν σχεδιαστεί για τη νεολαία. Αναπτύσσεται μια κοινή έκθεση η οποία ενσωματώνει τα κύρια σημεία όλων των εθνικών ορθών πρακτικών στα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας των νέων. Αυτή η έκθεση θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη των ακόλουθων πνευματικών αποτελεσμάτων.

ΠΠ1. YEAP! Ευέλικτη μαθησιακή διαδρομή (επίπεδο 4)

Στοχεύει στην ανάπτυξη και δοκιμή μιας ευέλικτης μαθησιακής διαδρομής που παρέχει εξατομικευμένη κατάρτιση στους νέους ώστε ενδεχομένως να καταστούν επιχειρηματίες ή αυτοαπασχολούμενοι.

Η κύρια ιδέα είναι να υποστηρίξουμε τους νέους να έχουν την επιλογή να αλλάξουν κατεύθυνση ή ακόμη και να ξεκινήσουν από την αρχή. Οι ευέλικτες και διαπερατές μαθησιακές διαδρομές επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να μετακινούνται εντός και πέραν της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης.

Οι κύριοι στόχοι της ευέλικτης μαθησιακής διαδρομής του YEAP! είναι:

 • Να αναπτύξει μια κοινή εννοιολογική προσέγγιση, η οποία θα μπορούσε να στηρίξει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Να εδραιώσει μια γέφυρα μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και της εργασίας
 • Να λαμβάνεται ως de facto αναφορά από μελλοντικά σχέδια και πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην προώθηση της επιχειρηματικής μάθησης των νέων.

Η ευέλικτη μαθησιακή πορεία στοχεύει να φθάσουν οι εκπαιδευόμενοι στο επίπεδο 4 του Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων (ΕΠΠ) όσον αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες και να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και τις ομαδικές δεξιότητες που χρειάζονται στον χώρο εργασίας.

ΠΠ2. Μεθοδολογικός Οδηγός για τους Νέους Εργαζόμενους

Το ΠΠ2 στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μεθοδολογικού οδηγού για τους νέους, ο οποίος θα βοηθήσει τους εργαζομένους νέους να χρησιμοποιήσουν το YEAP! Ευέλικτη μαθησιακή διαδρομή που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ΠΠ1 για νέους επιχειρηματίες. Θα αναπτυχθεί ως ξεχωριστός οδηγός και στη συνέχεια θα εμπλουτιστεί με θεωρητικό υλικό, περιεχόμενο και μεθοδολογικές προσεγγίσεις για να χρησιμοποιηθεί από το νέο εργαζόμενο..

Ο μεθοδολογικό οδηγός θα υιοθετήσει μια «μεθοδολογία εργαστηρίου» στην οποία ο εκπαιδευτής/νέος εργαζόμενος παρέχει το κύριο θεωρητικό υπόβαθρο μέσω διαλέξεων, ενώ άλλες προσεγγίσεις υιθετούνται για τη διευκόλυνση της μάθησης, όπως η συζήτηση, οι ομαδικές ασκήσεις, η μελέτη και ανάλυση περιπτώσεων μέσω βίντεο, βιωματικές ασκήσεις κ. λπ..

ΠΠ3. Εργαλειοθήκη των Νέων Εργαζόμενων

Στόχος αυτής της παραγωγής είναι η ενίσχυση της ποιότητας της εργασίας των νέων και να δώσει επαγγελματικό χαρακτήρα στους νέους εργαζομένους, βελτιώνοντας τις γνώσεις και τις ικανότητές τους μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης εργαλειοθήκης.

Η Εργαλειοθήκη θα περιέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων μάθησης και καταλόγων που θα αναπτυχθούν για την καθοδήγηση επιχειρηματιών και μαθητών, τα οποία θα:

 • υποστηρίζουν άτομα και ομάδες για την εκμάθηση βασικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων
 • παρέχουν μια κλιμακούμενη δομή για «ενδοοργανικές», έξυπνες βάσεις και εργαστήρια, για την τόνωση της λιτής καινοτομίας
 • παρέχει έναν πρακτικό οδηγό για διαλέξεις επιχειρηματικότητας
 • υποστηρίζει ομάδες να προχωρήσουν μόνες τους μεταξύ των πραγματικών πιλοτικών περιόδων.
Ενδεικτικά, η Εργαλειοθήκη Νέων Εργαζομένων θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Το επιχειρηματικό ταξίδι (διαπολιτισμικές, παγκόσμιες και περιφερειακές προοπτικές)
 • Πραγματικά σενάρια και περιπτώσεις νεοσύστατων εταιρειών
 • Εργαλεία εκμάθησης για συγκεκριμένα θέματα (π.χ. ομαδικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων, προσομοίωση, βίντεο) που εξηγούν τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι επιχειρηματίες και πώς να το κάνουν
 • Πρότυπα για παρουσιάσεις, δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου και οικονομικού προγραμματισμού, κ. λπ.

ΠΠ4. Οδηγός αξιολόγησης επιχειρηματικής ιδέας

Ο σκοπός του Οδηγού Αξιολόγησης Επιχειρηματικής Ιδέας είναι να:

 • Αναπτύξει ένα πλαισίο για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών για τις μελλοντικές επιχειρήσεις των νέων
 • Δοκιμάσει αυτό το πλαίσιο στη συγκεκριμένη περίπτωση των επιχειρήσεων νέων του έργου YEAP! και, μακροπρόθεσμα, να το επικυρώσει
 • χρησιμοποιήσει τον οδηγό αξιολόγησης ως εργαλείο παρακολούθησης
Αυτό θα βοηθήσει τους νέους επιχειρηματίες να αποφασίσουν αν μπορούν να μετατρέψουν την ιδέα τους σε επιχείρηση, θα τους δώσει τη δυνατότητα να πιστέψουν στον εαυτό τους και στη σκοπιμότητα της επιχειρηματικής τους ιδέας και τελικά να ενισχύσουν τη δέσμευση και τη βιωσιμότητα.

ΠΠ5. Ηλεκτρονικά εργαλεία της νεανικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας για τη βάση δεδομένων νεοφυών επιχειρήσεων

Αυτή θα είναι μια βάση δεδομένων που θα διευκολύνει τη συγγραφή επιχειρηματικών σχεδίων, επιτρέποντας σε κάθε νεαρό άτομο να συμπληρώσει τα δικά του στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες των επιχειρηματικών του έργων.

Πιο συγκεκριμένα, τα παρακάτω ηλεκτρονικά εργαλεία θα αναπτυχθούν:

 • Ηλεκτρονικό εργαλείο ανάλυσης SWOT. Αυτό θα βοηθήσει τους νέους επιχειρηματίες να σχηματίσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, καθώς θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές τους.
 • Ηλεκτρονικό εργαλείο ανάλυσης ταμειακών ροών. Αυτό βοηθά τους συμμετέχοντες να εκτιμήσουν λεπτομερώς τις προβλεπόμενες εισπράξεις μετρητών και τα πληρωτέα που προκύπτουν από τις επιχειρηματικές ιδέες τους.
Τα εργαλεία αυτά προορίζονται για την υποστήριξη των πρώτων βημάτων που είναι απαραίτητα πριν από την ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Πλάνου και θα βοηθήσουν τους νέους επιχειρηματίες να "αξιολογήσουν" με ρεαλιστικό τρόπο τη σκοπιμότητα της επιχειρηματικής τους ιδέας.