Ποια είναι η κύρια πρόκληση για τον νεαρό πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ); Η απάντηση που δίνεται συνήθως στην απάντηση είναι η "ανεργία". Η οικονομική κρίση και ο αντίκτυπός της στην αγορά εργασίας έχουν θέσει σε κίνδυνο για κοινωνικό αποκλεισμό πολλούς Ευρωπαίους νέους. Από το 2011, τα δύο τρίτα των χωρών της ΕΕ σημείωσαν αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας των νέων για τα άτομα ηλικίας 25-29 ετών. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (+ 86,8%) και στην Κύπρο (+ 313,6%).

Η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική, ως μέρος της προσέγγισης που απαιτείται για την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχητικά υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Για πολλά χρόνια, η ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας των ευρωπαίων πολιτών και οργανισμών είναι ένας από τους βασικούς στόχους.

Ανταποκρινόμενοι σε αυτό, εταίροι από όλη την Ευρώπη σύστησαν ένα εταιρικό σχήμα με στόχο να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει το έργο «Ανάπτυξη της Νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω ευέλικτων διαδρομών μάθησης» (YEAP!).

Το έργο YEAP! φιλοδοξεί όχι μόνο να συμβάλει στη διαμόρφωση της νοοτροπίας των νέων αλλά και να παράσχει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που είναι καθοριστικές για την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής κουλτούρας. Αυτό επιδιώκει να το πραγματοποιήσει μέσω μιας καινοτόμου, εξατομικευμένης οδού μάθησης.

Πώς το ΥΕΑP! θα επιτύχει τους στόχους του?

  • Με την εφαρμογή καινοτόμων δραστηριοτήτων που προάγουν την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων που προωθούνται με τη χρήση τους κάθε μέρα.
  • Με την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την ενίσχυση των διαδρομών εκπαίδευσης και κατάρτισης για μελλοντικούς νέους επιχειρηματίες.
  • Με την εμπλοκή εργαζόμενων στα θέματα νεολαίας.